Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lên men 180 gam glucozơ, thu được khí CO2. Hấp thụ toàn bộ lượng khí này vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 683588: Lên men 180 gam glucozơ, thu được khí CO2. Hấp thụ toàn bộ lượng khí này vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 100.

B. 200.

C. 300.

D. 400.

Câu hỏi : 683588

Quảng cáo

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  $\begin{aligned}

   {C_6}H{ & _{12}}{O_6}\xrightarrow{{len\,men}}2C{O_2}\xrightarrow{{Ca{{(OH)}_2}}}2CaC{O_3} \\

   BTNT(C):{n_{CaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 2.{n_{Glu}} = 2.\dfrac{{180}}{{180}} = 2(mol) \\

    \Rightarrow {m_{CaC{O_3}}} = 200(g) \\

  \end{aligned} $

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com