Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Câu 1:

A. detect

B. replace

C. offer

D. apply

Câu hỏi : 684167
Phương pháp giải:
Trọng âm
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. detect /dɪˈtekt/

  B. replace /rɪˈpleɪs/

  C. offer /ˈɔːfər/

  D. apply /əˈplaɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. robotic

B. successful

C. encourage

D. organize

Câu hỏi : 684168
Phương pháp giải:
Trọng âm
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. robotic /rəʊˈbɑːtɪk/

  B. successful /səkˈsesfl/

  C. encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

  D. organize /ˈɔːɡənaɪz/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com