Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: New Year is one of the most ___________. festivals in the world, even though it is celebrated at different times and in different ways.

A. popularity

B. popular

C. popularize

D. popularly

Câu hỏi : 684173
Phương pháp giải:
Cấu tạo từ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. popularity (n): sự phổ biến

  B. popular (adj): phổ biến

  C. popularize (v): làm phổ biến

  D. popularly (adv): một cách phổ biến

  Tạm dịch:

  Năm mới là một trong những ngày lễ phổ biến nhất trong các lễ hội trên thế giới, mặc dù nó được tổ chức vào những thời điểm khác nhau và theo những cách khác nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: I ran into an old friend while I _____________ Mua Cave.

A. is visiting

B. has visited

C. visits

D. was visiting

Câu hỏi : 684174
Phương pháp giải:
Kết hợp thì quá khứ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hành động đang xảy ra trong quá khứ chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn

  Tạm dịch:

  Tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ khi tôi đang tham quan Hang Mua.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Animals ____________ as CR on the conservation status scale are in danger of extinction.

A. were classified

B. classified

C. classifying

D. were classifying

Câu hỏi : 684175
Phương pháp giải:
Rút gọn mệnh đề quan hệ  
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lược bỏ đại từ quan hệ, câu bị động để động từ dạng PII

  Tạm dịch:

  Động vật được phân loại như CR trên thang tình trạng bảo tồn đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: I am very interested in becoming _________ lawyer so I applied for a summer job in a lawyer's office.

A. the

B. an

C. X (no article)

D. a

Câu hỏi : 684176
Phương pháp giải:
Mạo từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a/an + N đếm được số ít

  an + danh từ bắt đầu bằng nguyên âm “u,e,o,a,i”

  the + danh từ xác định

  Tạm dịch:

  Tôi rất muốn trở thành luật sư nên tôi đã nộp đơn xin việc làm mùa hè tại văn phòng luật sư.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: I will call you immediately ____________.

A. when I had finished my work

B. when I finish my work

C. when I finished my work

D. when I were finishing my work

Câu hỏi : 684177
Phương pháp giải:
Mệnh đề thời gian ở hiện tại
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  S + will + V nguyên thể + when/as soon as/after/.... + hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành

  Tạm dịch:

  Tôi sẽ gọi cho bạn ngay lập tức khi tôi xong việc

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: Although he had already seen pictures of other robots, this face-to-face meeting ___________- a strong impression on him.

A. had

B. made

C. brought

D. caused

Câu hỏi : 684178
Phương pháp giải:
Kết hợp từ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Have a strong impression on sb: có ấn tượng mạnh mẽ với ai

  Tạm dịch:

  Mặc dù anh ấy đã nhìn thấy hình ảnh của các robot khác nhưng cuộc gặp mặt trực tiếp này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với anh ấy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: The custom of __________- ancestors is a meaningful tradition in Vietnamese culture.

A. respecting

B. worshiping

C. praying

D. honoring

Câu hỏi : 684179
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. respecting: tôn trọng

  B. worshiping: thờ cúng

  C. praying: cầu nguyện

  D. honoring: vinh dự

  Tạm dịch:

  Phong tục thờ cúng tổ tiên là một truyền thống có ý nghĩa trong văn hóa Việt Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: You have $500 in your bank account. Your friend has $1,000 in his bank account. The amount of money in your account is ___________ that in your friend's one.

A. wealthier than

B. greater than

C. smaller than

D. poorer than

Câu hỏi : 684180
Phương pháp giải:
So sánh hơn kém
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc với tính từ ngắn: S1 + tobe + adj_er + than + S2

  Tạm dịch:

  Bạn có 500$ trong tài khoản ngân hàng. Bạn của bạn có 1.000 USD trong tài khoản ngân hàng. Số tiền trong tài khoản của bạn ít hơn số tiền trong tài khoản của bạn bạn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: A range of activities __________ to celebrate the 10th anniversary of UNESCO's recognition of the Trang An Scenic Landscape Complex as a World Cultural and Natural Heritage by Ninh Binh province this year.

A. organize

B. will organize

C. were organizing

D. will be organized

Câu hỏi : 684181
Phương pháp giải:
Câu bị động
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: be+ PII

  Tạm dịch:

  Một loạt các hoạt động đã được tổ chức nhằm kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới của tỉnh Ninh Bình trong năm nay.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: Patrick is studying really hard for his final exams, but I don't think he'll be able to ____________ all that information so quickly.

A. take in

B. take after

C. take over

D. take down

Câu hỏi : 684182
Phương pháp giải:
Cụm động từ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. take in: hấp thụ; tiếp thu

  B. take after: giống nhau (ngoại hình)

  C. take over: đảm nhận

  D. take down: hạ

  Tạm dịch:

  Patrick đang học tập rất chăm chỉ cho kỳ thi cuối kỳ, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có thể tiếp thu tất cả thông tin đó một cách nhanh chóng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11: Elephants are usually poached for their tusks,?

A. aren't they

B. do they

C. don't they

D. are they

Câu hỏi : 684183
Phương pháp giải:
Câu hỏi đuôi
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vế trước dấu phẩy là câu khẳng định với tobe, vế sau dấu phẩy là phủ định

  Tạm dịch:

  Voi thường bị săn trộm để lấy ngà, phải không?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12: People rely __________ the mass media such as television, radio, newspapers and the Internet as the main source of information.

A. in

B. on

C. at

D. with

Câu hỏi : 684184
Phương pháp giải:
Cụm động từ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Rely on sth: dựa vào

  Tạm dịch:

  Mọi người dựa vào các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, báo chí và Internet là nguồn thông tin chính

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13: Ryan has decided ____________ the company without saying anything to the manager.

A. leaving

B. leave

C. to leaving

D. to leave

Câu hỏi : 684185
Phương pháp giải:
Dạng động từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Decide + to V nguyên thể: quyết định làm gì

  Tạm dịch:

  Ryan đã quyết định rời công ty mà không nói bất cứ điều gì với người quản lý.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14: An advertising ____________ should be short, striking and easily remembered.

A. caption

B. slogan

C. charter

D. motto

Câu hỏi : 684186
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. caption (n): mô tả

  B. slogan (n): khẩu hiệu

  C. charter (n): bản tuyên bố

  D. motto (n): châm ngôn

  Tạm dịch:

  Một khẩu hiệu quảng cáo nên ngắn gọn, nổi bật và dễ nhớ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15: She's too busy to prepare for the job interview, so she'll just play it by ___________.

A. nose

B. ear

C. hand

D. mouth

Câu hỏi : 684187
Phương pháp giải:
Thành ngữ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Play it by ear: tùy cơ ứng biến

  Tạm dịch:

  Cô ấy quá bận để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc nên cô ấy sẽ chỉ tùy cơ ứng biến.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com