Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

While TikTok can be fun and entertaining, there are a number of dangers that come with using TikTok. (42)______, it's so important for parents to set up parental controls on the app. By doing so, you can help keep your children safe while they use TikTok.

One of the risks of TikTok is that it can be highly (43)_______ If left unchecked, kids can easily spend hours on the app, which can interfere with their everyday lives. Parental controls can help parents limit their child's screen time on TikTok to a healthy amount. This can help kids balance their use of technology with other activities, such as homework, outdoor play, and socializing with family and friends. (44)_______ reason to set up parental controls on TikTok is to block inappropriate content. The app's algorithm can (45)_____ users to mature content that is not appropriate for children or teenagers.

Parental controls can help parents block this type of content from being displayed in their child's feed. This can help protect kids from seeing videos (46)_________ are too violent, sexual, or otherwise age inappropriate.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

While TikTok can be fun and entertaining, there are a number of dangers that come with using TikTok. (42)______, it's so important for parents to set up parental controls on the app. By doing so, you can help keep your children safe while they use TikTok.

One of the risks of TikTok is that it can be highly (43)_______ If left unchecked, kids can easily spend hours on the app, which can interfere with their everyday lives. Parental controls can help parents limit their child's screen time on TikTok to a healthy amount. This can help kids balance their use of technology with other activities, such as homework, outdoor play, and socializing with family and friends. (44)_______ reason to set up parental controls on TikTok is to block inappropriate content. The app's algorithm can (45)_____ users to mature content that is not appropriate for children or teenagers.

Parental controls can help parents block this type of content from being displayed in their child's feed. This can help protect kids from seeing videos (46)_________ are too violent, sexual, or otherwise age inappropriate.

Câu 1:

A. Therefore

B. In addition

C. However

D. Although

Câu hỏi : 686280
Phương pháp giải:
Đọc – liên từ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Therefore: vì vậy

  B. In addition: ngoài ra

  C. However: tuy nhiên

  D. Although: mặc dù

  Tạm dịch:

  Mặc dù TikTok có thể thú vị và mang tính giải trí nhưng vẫn có một số mối nguy hiểm khi sử dụng TikTok. Vì vậy, điều quan trọng là phụ huynh phải thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên ứng dụng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. chaotic

B. passionate

C. informative

D. addictive

Câu hỏi : 686281
Phương pháp giải:
Đọc – từ vựng
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. chaotic: hỗn loạn

  B. passionate: đam mê

  C. informative: thông tin

  D. addictive: gây nghiện

  Tạm dịch:

  Một trong những rủi ro của TikTok là nó có thể rất gây nghiện. Nếu không được kiểm soát, trẻ em có thể dễ dàng dành hàng giờ trên ứng dụng, điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. Another

B. Every

C. One

D. Some

Câu hỏi : 686282
Phương pháp giải:
Đọc – lượng từ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Another + N số ít: một cái khác

  B. Every + N số ít: mọi cái gì

  C. One: một

  D. Some + N số nhiều: Một vài

  Tạm dịch:

  Một lý do khác thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên TikTok là để chặn nội dung không phù hợp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. include

B. consume

C. compose

D. expose

Câu hỏi : 686283
Phương pháp giải:
Đọc – từ vựng
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. include: bao gồm

  B. consume: tiêu thụ

  C. compose: soạn

  D. expose: đặt vào (tình thế nguy hiểm, không tốt)

  Tạm dịch:

  Thuật toán của ứng dụng có thể đẩy người dùng vào nội dung dành cho người trưởng thành không phù hợp với trẻ em hoặc thanh thiếu niên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. that

B. who

C. where

D. when

Câu hỏi : 686284
Phương pháp giải:
Mệnh đề quan hệ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. that: thay thế cho cả người và vật

  B. who: thay thế cho người

  C. where: thay thế cho địa điểm

  D. when: thay thế cho thời gian

  Tạm dịch:

  Điều này có thể giúp bảo vệ trẻ em khỏi xem các video mà quá bạo lực, tình dục hoặc không phù hợp với lứa tuổi..

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Mặc dù TikTok có thể thú vị và mang tính giải trí nhưng vẫn có một số mối nguy hiểm khi sử dụng TikTok. Do vậy, điều quan trọng là phụ huynh phải thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên ứng dụng. Bằng cách đó, bạn có thể giúp con mình được an toàn khi sử dụng TikTok.

  Một trong những rủi ro của TikTok là nó có thể rất gây nghiện. Nếu không được kiểm soát, trẻ em có thể dễ dàng dành hàng giờ cho ứng dụng, điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng. Kiểm soát của phụ huynh có thể giúp cha mẹ giới hạn thời gian sử dụng thiết bị của con mình trên TikTok ở mức vừa phải. Điều này có thể giúp trẻ cân bằng việc sử dụng công nghệ với các hoạt động khác, chẳng hạn như làm bài tập về nhà, vui chơi ngoài trời và giao lưu với gia đình và bạn bè. Một lý do khác thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên TikTok là để chặn nội dung không phù hợp. Thuật toán của ứng dụng có thể đẩy người dùng vào nội dung dành cho người trưởng thành không phù hợp với trẻ em hoặc thanh thiếu niên.

  Kiểm soát của phụ huynh có thể giúp phụ huynh chặn loại nội dung này hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của con họ. Điều này có thể giúp bảo vệ trẻ em khỏi xem các video mà quá bạo lực, tình dục hoặc không phù hợp với lứa tuổi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com