Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1:

A. destination

B. donation

C. parachutist

D. space

Câu hỏi : 686289
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. destination /ˌdes.təˈneɪ.ʃən/

  B. donation /doʊˈneɪ.ʃən/

  C. parachutist /ˈper.əˌʃuː.t̬ɪst/

  D. space /speɪs/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. gender

B. argument

C. teacher

D. generation

Câu hỏi : 686290
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. gender /ˈdʒen.dɚ/

  B. argument /ˈɑːrɡ.jə.mənt/

  C. teacher  /ˈtiː.tʃɚ/

  D. generation  /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com