Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: A. borrowB. visit C. finish D. decide

Câu hỏi : 686362
Phương pháp giải:
Trọng âm
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  A. borrow /ˈbɒrəʊ/

  B. visit /ˈvɪzɪt/

  C. finish /ˈfɪnɪʃ/

  D. decide /dɪˈsaɪd/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: A. malfunctionB. understand C. resurrect D. entertain

Câu hỏi : 686363
Phương pháp giải:
Trọng âm
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  A. malfunction /ˌmælˈfʌŋkʃn/

  B. understand /ˌʌndəˈstænd/

  C. resurrect /ˌrezəˈrekt/

  D. entertain /ˌentərˈteɪn/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com