Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1:

A. option

B. apply

C. evolve

D. recruit

Câu hỏi : 686788
Phương pháp giải:
Trọng âm
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. option /ˈɒpʃn/

  B. apply /əˈplaɪ/

  C. evolve /ɪˈvɑːlv/

  D. recruit /rɪˈkruːt/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. probation

B. survival

C. emotion

D. positive

Câu hỏi : 686789
Phương pháp giải:
Trọng âm
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. probation /prəˈbeɪʃn/

  B. survival /səˈvaɪvl/

  C. emotion /ɪˈməʊʃn/

  D. positive /ˈpɑːzətɪv/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com