Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1:

A. achieve

B. chemical

C. discharge

D. exchange

Câu hỏi : 686791
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. achieve /əˈtʃiːv/

  B. chemical /ˈkemɪkl/

  C. discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/

  D. exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. danger

B. academic

C. expectancy

D. applicant

Câu hỏi : 686792
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. danger /ˈdeɪndʒər/

  B. academic /ˌækəˈdemɪk/

  C. expectancy /ɪkˈspektənsi/

  D. applicant /ˈæplɪkənt/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com