Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 25 to 29.

In the past, cell phones were big and heavy. In the future, telephones will still be big. The good news is that people will be able to fold them in half to make them smaller. The "foldable phone" is now in development.

One company has come up with a smartphone and tablet in one. This device can fold down to the size of a regular cellphone to make it "pocket-size." The foldable phone has a larger screen, keyboard, and high-quality speakers. This makes easy to use. The flexible display can go from smartphone to tablet just by unfolding it. The interior screen is so big that it can run three different apps at the same time. People can watch a video, talk about it, and browse websites online. There are also two batteries inside the phone - one on each side.

Many companies have been looking for ways to improve smartphones. The foldable phone is unlike anything else that has come before it. This powerful machine is a smartphone, computer, and camera all in one. There is a current race to get foldable phones on the market. But we'll have to wait and see how well these new smartphones work. If people like them, maybe one day we will be able to fold and even stretch our phone.

(Adapted from 2000 core English words by Jenna Myers and Thomas Hong)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 25 to 29.

In the past, cell phones were big and heavy. In the future, telephones will still be big. The good news is that people will be able to fold them in half to make them smaller. The "foldable phone" is now in development.

One company has come up with a smartphone and tablet in one. This device can fold down to the size of a regular cellphone to make it "pocket-size." The foldable phone has a larger screen, keyboard, and high-quality speakers. This makes easy to use. The flexible display can go from smartphone to tablet just by unfolding it. The interior screen is so big that it can run three different apps at the same time. People can watch a video, talk about it, and browse websites online. There are also two batteries inside the phone - one on each side.

Many companies have been looking for ways to improve smartphones. The foldable phone is unlike anything else that has come before it. This powerful machine is a smartphone, computer, and camera all in one. There is a current race to get foldable phones on the market. But we'll have to wait and see how well these new smartphones work. If people like them, maybe one day we will be able to fold and even stretch our phone.

(Adapted from 2000 core English words by Jenna Myers and Thomas Hong)

Quảng cáo

Câu 1: Which of the following can be the best title for the passage?

A. The Evolution of Cell Phones

B. The Superiority of Large Smartphones

C. The Future of Pocket-Sized Technology

D. The Features of Foldable Phones

Câu hỏi : 686797
Phương pháp giải:
Đọc – Tiêu đề
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều nào sau đây có thể là tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn?

  A. Sự phát triển của điện thoại di động

  B. Tính ưu việt của điện thoại thông minh cỡ lớn

  C. Tương lai của công nghệ bỏ túi

  D. Các tính năng của điện thoại có thể gập lại

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: According to paragraph 2, why is the foldable phone user-friendly?

A. It has a larger screen, keyboard, and high-quality speakers.

B. It can be folded or stretched at any time.

C. It can run more than three different apps at the same time.

D. It is a regular cell phone with two batteries inside.

Câu hỏi : 686798
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đoạn 2, tại sao điện thoại màn hình gập lại thân thiện với người dùng?

  A. Nó có màn hình lớn hơn, bàn phím và loa chất lượng cao.

  B. Nó có thể được gấp lại hoặc kéo dài bất cứ lúc nào.

  C. Nó có thể chạy nhiều hơn ba ứng dụng khác nhau cùng một lúc.

  D. Đó là một chiếc điện thoại di động thông thường có hai cục pin bên trong.

  Thông tin:

  The foldable phone has a larger screen, keyboard, and high-quality speakers. This makes easy to use.

  Tạm dịch:

  Điện thoại có thể gập lại có màn hình lớn hơn, bàn phím và loa chất lượng cao. Điều này làm cho dễ sử dụng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: The word it in paragraph 2 refers to________.

A. keyboard

B. device

C. video

D. screen

Câu hỏi : 686799
Phương pháp giải:
Đọc – Từ thay thế
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ it trong đoạn 2 đề cập đến________.

  A. bàn phím

  B. thiết bị

  C. video

  D. màn hình

  Thông tin:

  This device can fold down to the size of a regular cellphone to make it “pocket-size.”

  Tạm dịch:

  Thiết bị này có thể gập xuống kích thước của một chiếc điện thoại di động thông thường để trở thành “kích thước bỏ túi”.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The word “run in paragraph 2 is CLOSEST in meaning to_________.

A. install

B. move

C. operate

D. download

Câu hỏi : 686800
Phương pháp giải:
Đọc – Từ vựng
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “run” trong đoạn 2 có nghĩa GẦN NHẤT với_________.

  A. cài đặt

  B. di chuyển

  C. vận hành

  D. tải xuống

  Thông tin:

  The interior screen is so big that it can run three different apps at the same time.

  Tạm dịch:

  Màn hình bên trong lớn đến mức có thể chạy ba ứng dụng khác nhau cùng một lúc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Which of the following is NOT true according to the passage?

A. Cell phones used to be big and heavy in the past. ✓

B. The foldable phone is a combination of a smartphone, computer and camera.

C. A large number of companies have been searching for ways to upgrade smartphones.

D. The foldable phone is currently on the market.

Câu hỏi : 686801
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều nào sau đây KHÔNG đúng theo đoạn văn?

  A. Điện thoại di động trước đây thường to và nặng.

  B. Điện thoại màn hình gập là sự kết hợp giữa điện thoại thông minh, máy tính và máy ảnh.

  C. Một số lượng lớn các công ty đang tìm cách nâng cấp điện thoại thông minh.

  D. Điện thoại màn hình gập hiện đang có mặt trên thị trường.

  Thông tin:

  There is a current race to get foldable phones on the market. But we'll have to wait and see how well these new smartphones work.

  Tạm dịch:

  Hiện đang có một cuộc đua để có được điện thoại có thể gập lại trên thị trường. Nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem những chiếc điện thoại thông minh mới này hoạt động tốt như thế nào.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Ngày xưa, điện thoại di động rất to và nặng. Trong tương lai, điện thoại vẫn sẽ lớn. Tin vui là mọi người sẽ có thể gấp đôi chúng lại để làm chúng nhỏ hơn. "Điện thoại có thể gập lại" hiện đang được phát triển.

  Một công ty đã đưa ra ý tưởng kết hợp cả điện thoại thông minh và máy tính bảng. Thiết bị này có thể gập xuống kích thước của một chiếc điện thoại di động thông thường để trở thành "kích thước bỏ túi". Điện thoại có thể gập lại có màn hình lớn hơn, bàn phím và loa chất lượng cao. Điều này làm cho dễ sử dụng. Màn hình linh hoạt có thể chuyển từ điện thoại thông minh sang máy tính bảng chỉ bằng cách mở nó ra. Màn hình bên trong lớn đến mức có thể chạy ba ứng dụng khác nhau cùng một lúc. Mọi người có thể xem video, nói về video đó và duyệt các trang web trực tuyến. Ngoài ra còn có hai pin bên trong điện thoại - mỗi bên một pin.

  Nhiều công ty đang tìm cách cải tiến điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại có thể gập lại không giống bất cứ thứ gì khác xuất hiện trước nó. Cỗ máy mạnh mẽ này là điện thoại thông minh, máy tính và máy ảnh tất cả trong một. Hiện đang có một cuộc đua để có được điện thoại có thể gập lại trên thị trường. Nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem những chiếc điện thoại thông minh mới này hoạt động tốt như thế nào. Nếu mọi người thích chúng, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể gập, thậm chí kéo dãn chiếc điện thoại của mình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com