Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 145883:

A. a)A=\left \{0; 1;4 \right \};b)B=\left \{ -2;2;-3;3;-4;4;-5;5 \right \}

B. a)A=\left \{ 1;4 \right \};b)B=\left \{ -2;2;-3;3;-4;4;-5;5 \right \}

C. a)A=\left \{ 1;4 \right \};b)B=\left \{ 2;3;4;5 \right \}

D. a)A=\left \{0; 1;4 \right \};b)B=\left \{ -2;-3;-4;-5 \right \}

Câu hỏi : 145883
  • Đáp án : B
    (1) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com