Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hỗn hợp X gồm hai nguyên tố thuộc nhóm IIA ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng HTTH. Hoà tan hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Phần trăm theo khối lượng của kim loại có nguyên tử khối nhỏ hơn là:

Câu 152464: Cho hỗn hợp X gồm hai nguyên tố thuộc nhóm IIA ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng HTTH. Hoà tan hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Phần trăm theo khối lượng của kim loại có nguyên tử khối nhỏ hơn là:

A. 31,58%.      

B. 68,42%.   

C. 47,37%.        

D. 52,63%.

Câu hỏi : 152464

Phương pháp giải:

Gọi \(\overline R \) là kim loại trung bình của 2 kim loại


\(\overline R \) + 2HCl → \(\overline R \)Cl2 +  H2


Từ số mol H2 tính được số mol KL => \({M_{\overline R }}\) => 2 kim loại

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH2 = 5,6: 22,4 = 0,25mol

  Gọi \(\overline R \) là kim loại trung bình của 2 kim loại

  \(\overline R \) + 2HCl → \(\overline R \)Cl2 +  H2

  0,25                 ←        0,25

  \({M_{\overline R }}\) = 7,6: 0,25 = 30,4 g/mol

  2 kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp cùng thuộc nhóm IIA

  => 2 kim loại là Mg và Ca

  Có 24x + 40y = 7,6 và x + y = 0,25

  => x = 0,15 và y = 0,1

  => \(\% {\bf{Mg}}{\rm{ }} = \frac{{0,15.24}}{{7,6}}.100\%  = 47,37\% \)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com