Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 8,15 gam một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp nhau và thuộc cùng nhóm IA, tác dụng với H2O dư thì thu được 2,8 lít khí H2 ở đktc. Hai nguyên tố đó là:

Câu 152463: Cho 8,15 gam một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp nhau và thuộc cùng nhóm IA, tác dụng với H2O dư thì thu được 2,8 lít khí H2 ở đktc. Hai nguyên tố đó là:

A. Li và Na.  

B. Na và K.     

C. K và Rb.   

D. Li và K.

Câu hỏi : 152463

Phương pháp giải:

Gọi \(\overline R \) là công thức kim loại trung bình của 2 kim loại


\(\overline R \) + H2O → \(\overline R \)OH + ½ H2


Từ số mol H2 tính được số mol KL => \({M_{\overline R }}\) => 2 kim loại

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH2 = 2,8: 22,4 = 0,125mol

  Gọi \(\overline R \) là công thức kim loại trung bình của 2 kim loại

  \(\overline R \) + H2O → \(\overline R \)OH + ½ H2

  0,25                 ←           0,125

  \({M_{\overline R }}\) = 8,15: 0,25 = 32,6 g/mol

  2 kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp cùng thuộc nhóm IA

  => 2 kim loại là Na và K

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com