Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã tham gia phản ứng. Tên gọi của este là:

Câu 179295: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã tham gia phản ứng. Tên gọi của este là:

A. etyl axetat.

B. metyl axetat.

C. n - propyl axetat.

D. metyl fomat.

Câu hỏi : 179295

Phương pháp giải:

- Gọi CTTQ của este CnH2nO2 (n≥2).


- Viết PTHH, tính toán theo PTHH.

 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình: \({C_n}{H_{2n}}{O_2} + \dfrac{{3n - 2}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

  Theo đề thì: \(\frac{{3n - 2}}{2} = n\) ⟹ n = 2

  ⟹ Este là HCOOCH3 (metyl fomat)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com