Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este không no, mạch hở X có tỉ khối hơi so với khí oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra 1 andehit và 1 muối của axit hữu cơ. Số đồng phân cấu tạo của X phù hợp:

Câu 179321: Este không no, mạch hở X có tỉ khối hơi so với khí oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra 1 andehit và 1 muối của axit hữu cơ. Số đồng phân cấu tạo của X phù hợp:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu hỏi : 179321

Phương pháp giải:

- Meste = 3,125.MO2. Từ đó lập luận để xác định CTPT của este.


- Do este phản ứng xà phòng hóa tạo andehit nên gốc rượu có kiên kết đôi đính trực tiếp với C gắn với nhóm COO. Viết các CTCT thỏa mãn.

 • Đáp án : C
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Meste = 3,125.32 = 100 g/mol

  Đặt CT của este là CxHyOz

  => 12x + y + 16z = 100

  Do là este nên z > 1 và z chẵn

  +/ z = 2 => 12x + y = 68 => x = 5; y = 8 => Este là C5H8O2

  +/ z = 4 => 12x + y = 36 (L)

  Do este phản ứng xà phòng hóa tạo andehit nên gốc rượu có kiên kết đôi đính trực tiếp với C gắn với nhóm COO

  Các CTCT thỏa mãn:

  HCOO-CH=CH-C2H5;                       HCOO-CH=C(CH3)2

  CH3COOCH=CH-CH3;                     C2H5COOCH=CH2

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com