Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một este có công thức phân tử C4H6O2. Thuỷ phân hết 1 mol X trong NaOH tạo thành hỗn hợp Y. X có công thức cấu tạo nào để Y cho phản ứng tráng gương tạo ra lượng Ag lớn nhất ?

Câu 179322: Một este có công thức phân tử C4H6O2. Thuỷ phân hết 1 mol X trong NaOH tạo thành hỗn hợp Y. X có công thức cấu tạo nào để Y cho phản ứng tráng gương tạo ra lượng Ag lớn nhất ?

A. HCOOCH2CH=CH2.

B. HCOOCH=CHCH3.

C. CH3COOCH=CH2.

D. CH2=CHCOOCH3.

Câu hỏi : 179322
 • Đáp án : B
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ bất bão hòa của este: k = (2C+2-H)/2 = (2.4+2-6)/2 = 2

  => Phân tử X có chứa 1 liên kết C=C

  Để Y phản ứng tráng gương tạo nhiều Ag nhất thì X có dạng HCOOCH=CH-R'. Khi đó Y gồm 2 chất đều tráng gương là HCOONa và R'-CH2-CHO

  => X là HCOOCH=CH-CH3

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com