Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là

Câu 179407:

Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là

A. C2H5COOC2H5.

B.

C2H5COOCH3.

C. HCOOC2H5.

D.

CH3COOC2H5.

Câu hỏi : 179407

Phương pháp giải:

Thủy phân este no, đơn chức, mạch hở thì neste = nKOH = n muối = n ancol

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Este no đơn chức, thủy phân thu được rượu etylic => este có dạng RCOOC2H5

  Ta có: nC2H5OH = neste = 0,05 mol

  → Meste = 3,7 : 0,05 = 74 => R + 73 => R = 1

  Vậy CTCT là HCOOC2H5.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com