Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 120 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được khối lượng chất rắn là

Câu 179409:

Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 120 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được khối lượng chất rắn là

A. 8,2 gam.

B. 9,8 gam.

C. 9,6 gam.

D.

9,0 gam.

Câu hỏi : 179409

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH: CH3COOC2H5 + NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CH3COONa + C2H5OH


Lưu ý: NaOH còn dư sẽ nằm trong chất rắn sau khi cô cạn.

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nCH3COOC2H5 = 8,8/88 = 0,1 mol; nNaOH = 0,12 mol

  PTHH: CH3COOC2H5 + NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CH3COONa + C2H5OH

  Bđ:               0,1               0,12                                                   (mol)

  Pư:               0,1 →           0,1 →              0,1 →            0,1      (mol)

  Sau:              0                  0,02                 0,1 →             0,1     (mol)

  Khi cô cạn thì nước và ancol bay hơi hết nên chất rắn gồm:

  CH3COONa (0,1 mol) và NaOH dư (0,02 mol)

  → mchất rắn = 0,1.82 + 0,02.40 = 9 gam

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com