Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Câu 179411:

Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOCH3.

B.

C2H3COOC2H5.

C. C2H5COOC2H5.

D. CH3COOC2H5.

Câu hỏi : 179411

Phương pháp giải:

Tính toán theo PTHH.

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau phản ứng thu được ancol etylic và chất rắn khan => X có dạng RCOOC2H5

  nX = 0,1 mol < nNaOH = 0,135 mol. Vậy sau phản ứng NaOH còn dư.

  Chất rắn khan gồm RCOONa 0,1 mol và NaOH dư 0,035 mol.

  → mchất rắn = mRCOONa + mNaOH

  → 9,6 = 0,1.(MR + 67) + 0,035.40

  → MR = 15 (CH3). 

  Vậy CTCT CH3COOC2H5.

  Đáp án D

  Chú ý:

  NaOH dư

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com