Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 179410:

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 10,2.

B. 15,0.

C. 12,3.

D. 8,2.

Câu hỏi : 179410

Phương pháp giải:

Dựa vào CTPT của este để suy ra CTCT. Từ đó xác định khối lượng muối thu được.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Este X có CTPT là C2H4O2 chỉ có một CTCT là HCOOCH3.

  nHCOONa = nC2H4O2 = 0,15 mol.

  Vậy khối lượng muối thu được là: mHCOONa = 0,15.68 = 10,2 (g).

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com