`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là

Câu 179412:

Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là

A. Etyl axetat.

B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat.          

D.

Propyl fomat.

Câu hỏi : 179412

Phương pháp giải:

Tính độ bất bão hòa k = (2C+2-H)/2 = 1 => Este no, đơn chức, mạch hở

 • Đáp án : A
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: Độ bất bão hòa k = (2C+2-H)/2 = 1 => Este X no, đơn chức, mạch hở

  Thủy phân X thu được Z thì Z có thể là muối hoặc ancol.

  Theo đề bài: MZ = 23.2 = 46

  + Nếu Z là muối RCOONa: MZ =  R + 67 = 46 => R < 0 (loại)

  + Nếu Z là ancol R'OH: MZ = R' + 17 = 46 => R' = 29 (C2H5-)

  => Z là C2H5OH

  => CTCT của X là CH3COOC2H5: etyl axtetat

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com