Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 6,16 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết dung dịch NaOH thu được 5,74 gam muối và 3,22 gam ancol Y. Tên gọi của X là:

Câu 179547:

Cho 6,16 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết dung dịch NaOH thu được 5,74 gam muối và 3,22 gam ancol Y. Tên gọi của X là:

A. etyl fomat.

B. vinyl fomat.

C. etyl axetat.

D. vinyl axetat.

Câu hỏi : 179547

Phương pháp giải:

+ BTKL => mNaOH


+ Khi thủy phân este no, đơn chức, mạch hở n este = nNaOH

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận thấy este X thủy phân trong NaOH tạo muối và ancol → Loại B, D

  Đặt CTCT este đơn chức là RCOOR'.

  RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH

  Bảo toàn khối lượng: mNaOH = mmuối + m ancol - meste = 2,8 gam → nNaOH = 0,07 mol

  Ta có nmuối = nancol = nNaOH = 0,07 mol.

  Vậy MRCOONa = 82 → R là CH3. MR'OH = 3,22 : 0,07 = 46 → R' là C2H5-

  X có CTCT là CH3COOC2H5 (etyl axetat)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com