Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 0,23 mol hỗn hợp gồm một hiđrocacbon no X và một amin đơn chức Y được 0,8 mol CO2 và 0,055 mol N2. Công thức phân tử của 2 chất là

Câu 183782: Đốt cháy hoàn toàn 0,23 mol hỗn hợp gồm một hiđrocacbon no X và một amin đơn chức Y được 0,8 mol CO2 và 0,055 mol N2. Công thức phân tử của 2 chất là

A. C3H8, C3H7N.

B. C2H6; C4H11N.

C. CH4, C3H9N.

D. C3H8, C4H9N.

Câu hỏi : 183782

Phương pháp giải:

+ Do amin là đơn chức => nAmin = 2nN2 => nAnkan


+ Đặt số nguyên tử C của ankan và amin lần lượt là n và m.


BTNT "C": nCO2 = 0,12n + 0,11m => Mối liên hệ giữa n, m. 


Biện luận tìm được cặp giá trị (n; m) thỏa mãn.

 • Đáp án : D
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do amin là đơn chức => nAmin = 2nN2 = 0,11 mol

  => nAnkan = 0,23 - 0,11 = 0,12 mol

  Đặt số nguyên tử C của ankan và amin lần lượt là n và m.

  BTNT "C": nCO2 = 0,12n + 0,11m = 0,8 => 12n + 11m = 80

  => n = 3 và m = 4 thỏa mãn

  Vậy: Ankan là C3H8 và amin là C4H9N

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com