Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hidro để điều chế 17 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%. Các thể tích khí đo được ở đktc.

Câu 187821: Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hidro để điều chế 17 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%. Các thể tích khí đo được ở đktc.

A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2.

B. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2.

C. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2.      

D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2.

Câu hỏi : 187821
 • Đáp án : A
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nNH3 = 17 : 17 = 1 mol

  PTHH: N2 + 3H2 \(\rightleftharpoons \) 2NH3

             0,5 ← 1,5 ←     1      (mol)

  Do hiệu suất phản ứng H = 25% nên lượng cần dùng lớn hơn lượng tính toán được:

  nN2 cần dùng = 0,5.(100/25) = 2 mol => V N2 cần dùng = 44,8 lít.

  nH2 cần dùng = 1,5.(100/25) = 6 mol => V H2 cần dùng = 134,4 lít.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com