Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số \(y = \dfrac{{2x + 3}}{{x + 1}} - 4x\) trên đoạn [0; 1].

Câu 190145: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số \(y = \dfrac{{2x + 3}}{{x + 1}} - 4x\) trên đoạn [0; 1].

A. \(GTNN = \dfrac{3}{2};\,\,\,GTLN = 3\)

B. \(GTNN =  - \dfrac{3}{2};\,\,\,GTLN = 3\)

C. \(GTNN =  - 3;\,\,\,GTLN = \dfrac{3}{2}\)

D. \(GTNN =  - 3;\,\,\,GTLN =  - \dfrac{3}{2}\)

Câu hỏi : 190145

Phương pháp giải:

Sử dụng chức năng MODE 7 của máy tính CASIO.

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta sử dụng chức năng MODE 7 của máy tính CASIO với thiết lập Start 0; End 1 và Step \(\dfrac{1}{{19}}\) ta được  và .

  Như vậy \(GTNN =  - \dfrac{3}{2};\,\,\,GTLN = 3\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com