Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word with different stress pattern from the others

Choose the word with different stress pattern from the others

Câu 1:

A. enroll

B. system 

C. allow 

D. agree

Câu hỏi : 191963
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. begin

B. mountain 

C. kingdom 

D. passage

Câu hỏi : 191964
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. alone                        

B. equal                      

C. amazed                  

D. perform

Câu hỏi : 191965
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. believe 

B. parents  

C. reply 

D. promote

Câu hỏi : 191966
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. before             

B. arrive                     

C. imply                     

D. listen

Câu hỏi : 191967
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu D trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. mistake                    

B. machine                

C. escape                   

D. open

Câu hỏi : 191968
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu D trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7:

A. address 

B. include 

C. forget 

D. common

Câu hỏi : 191969
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu D trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8:

A. maintain 

B. marine 

C. challenge 

D. device

Câu hỏi : 191970
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Câu C trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9:

A. become 

B. famous 

C. children 

D. friendly

Câu hỏi : 191971
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10:

A. relax 

B. wonder 

C. problem 

D. special

Câu hỏi : 191972
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11:

A. sleepy             

B. trophy                    

C. facial                     

D. exact

Câu hỏi : 191973
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu D trọng âm 2 còn lại trọng âm 1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12:

A. surface 

B. profound 

C. pursue

D. perform

Câu hỏi : 191974
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13:

A. recruit 

B. retail 

C. answer 

D. shortage

Câu hỏi : 191975
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14:

A. product 

B. purpose 

C. postcard 

D. postpone

Câu hỏi : 191976
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu D trọng âm 2 còn lại trọng âm 1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15:

A. beauty 

B. mutual 

C. cancel 

D. reduce

Câu hỏi : 191977
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu D trọng âm 2 còn lại trọng âm 1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16:

A. village                        

B. begin                      

C. column                   

D. pity

Câu hỏi : 191978
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 17:

A. disease 

B. people 

C. upset 

D. upstairs

Câu hỏi : 191979
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 18:

A. exhaust 

B. expect 

C. extra 

D. except

Câu hỏi : 191980
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Câu C trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 19:

A. captain                       

B. belong                   

C. respect                   

D. avoid

Câu hỏi : 191981
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 20:

A. discharge                   

B. honey                     

C. decide                    

D. appoint

Câu hỏi : 191982
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com