Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer to each of the following question

Choose the best answer to each of the following question

Câu 1: As soon as Martin saw the fire, she................the fire department. 

A. was telephoning

B. telephoned 

C. had telephoned 

D. has telephoned

Câu hỏi : 192128
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diễn tả hai hành động xảy ra liên tiếp => dùng thì QKĐ

  Tạm dịch: Ngay khi Martina nhìn thấy hỏa hoạn, cô ấy gọi cho cục phòng cháy chữa cháy.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Before Jenifer won thw lottery, she...........any kind of contest.

A. hasn’t entered   

B. dosen’t enter

C.  wasn’t entering 

D.  hadn’t entered

Câu hỏi : 192129
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: Before S + Ved/ V2, S + QKHT

  Tạm dịch: Trước khi Jenifer trúng xổ số, cô ấy chưa tham gia cuộc thi nào cả.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: Every time Parkas sees a movie made in India, he............homesick.

A. will have felt

B. felt 

C. feels 

D. is feeling

Câu hỏi : 192130
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Every time diễn tả thói quen => dùng thì HTĐ

  Tạm dịch: Mỗi khi Parkas xem phim Ấn Độ, anh ấy lại cảm thấy nhớ nhà.

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: Since I left Venezuela six years ago, I...................to visit friends and family several times.

A. return                       

B. will have return   

C. am returning        

D. have returned

Câu hỏi : 192131
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: Since + S + QKĐ, S + HTHT

  Tạm dịch: Kể từ khi tôi rời khỏi Venezuela cách đây 6 năm, tôi đã trở lại thăm bạn bè và gia đình vài lần.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: While he was washing his new car, Mr. Brown...............a small dent in the rear fender.

A. has discovered       

B. was discovering    

C. is discovering   

D. discovered

Câu hỏi : 192132
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Trong khi anh ấy đang rửa xe ô tô mới, oonh Brown phát hiện ra vết lõm nhỏ ở tấm chắn bùn.

  =>diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ dùng thì QKTD, hành động khác xen vào dùng thì QKĐ.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6: Yesterday while I was attending a sales meeting, Mathew............on the company’s annual report.

A. was working 

B. had been working 

C. has worked

D. works

Câu hỏi : 192133
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Hôm qua trong khi tôi đang tham dự cuộc họp về bán hàng, Mathew đang xem xét báo cáo hàng năm của công ty.

  =>diễn tả hai hành động diễn ra song song trong quá khứ =>dùng thi QKTD

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7: After the horse threw her to the ground for the third time, Jenifer picked herself up and said, “ I..............on another as long as I live.”

A. never ride

B. have never ridden 

C. will never ride

D. do not drive

Câu hỏi : 192134
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Sau khi bị con ngựa hất văng xuống đất lần thứ 3, Jenifer tự đứng lên và nói “ Khi nào còn sống tôi sẽ không bao giờ cưỡi ngựa thêm lần nào nữa.”

  Cấu trúc: As long as = If S + HTĐ, S + TLĐ.

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8: Ever since Maurice arrived, he..................quietly in the corner, is something wrong?

A. sat 

B. has been sitting 

C. had been sitting

D. will have sit

Câu hỏi : 192135
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Kể từ khi Maurice đến anh ấy cứ ngồi im lặng trong 1 góc, có chuyện gì xảy ra à?

  Cấu trúc: Since S+ QKĐ, S + HTHT nếu không có thì HTHT thì dùng thì HTTTD để thay thế.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9: After Nancy.............for twenty minutes, she began to feel tired.

A. jogging 

B. had been jogging

C. has been jogging 

D. has jogged

Câu hỏi : 192136
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: After S+ QKHT/ QKHTTD , S + QKĐ

  Tạm dịch: Sau khi Nancy chạy bộ khoảng 20 phút, cô ấy bắt đầu cảm thấy mệt.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10: Peter,............. since you got home from football practice?

A. have you eaten  

B. will you eat   

C. are you eating 

D. do you eat

Câu hỏi : 192137
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: S + HTHT , S + QKĐ.

  Tạm dịch: Peter à, con đã ăn gì kể từ khi đi tập bóng đá về chưa?

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 11: By the time the young birds..............the nest for food, they will have learned how to fly.

A. will leave     

B. will have leave    

C. are leaving      

D. leave

Câu hỏi : 192138
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: By the time S + HTĐ, S + TLĐ/ TLHT

  Tạm dịch: Khi những chú chim non rời tổ tìm thức ăn, chúng sẽ học xong cách bay.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 12: The last time I................in Athens, the weather was hot and humid.

A. had been   

B. was                         

C. am                           

D. will have been

Câu hỏi : 192139
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: The last time S + QKĐ, S + QKĐ.

  Tạm dịch: Lần cuối tôi ở Athens, thời tiết nóng và ẩm.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 13: After Jessica..............her degree, she intends to work in her father’s company.

A. will finish

B. will have finished 

C. finishes 

D. is finishing

Câu hỏi : 192140
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: tend to Vo = be going to + Vo

  After S + HTĐ/ HTHT , S + thì tương lai.

  Tạm dịch: Sau khi Jessica hoàn thành tín chỉ học, cô ấy dự định làm việc cho công ty của bố cô ấy.

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 14: By the time I go to bed tonight, I..............my work for the day.

A. will finish   

B.  have finished 

C. will have finished

D. finish

Câu hỏi : 192141
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: By the time S + HTĐ, S + TLHT

  Tạm dịch: Tối nay khi tôi đi ngủ, tôi sẽ hoàn thành xong công việc trong ngày.

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 15: When my parents...............for a visit tomorrow, they will see our new baby for the first time. 

A. will arrive

B. arrived 

C. will have arrived

D. arrive

Câu hỏi : 192142
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: When S + HTĐ, S + TLĐ

  Tạm dịch: Ngày mai khi bố mẹ tôi đến thăm, họ sẽ trông thấy con của chúng tôi lần đầu tiên.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 16: Susan looked down do discover a snake at her feet. When she saw it, she..........

A. was screaming   

B. had screamed   

C. screamed                 

D. screams

Câu hỏi : 192143
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diễn tả hai hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ => dùng thì QKĐ

  Tạm dịch: Khi Susan nhìn xuống phát hiện ra con rắn dưới chân. Khi cô ấy nhìn thấy nó, cô ấy hét toáng lên.

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 17: By the time Alfonso finally graduated from high school, he.......seven different schools because his parents moved frequently.

A. attended                   

B. was attending          

C. had attended  

D. had been attending

Câu hỏi : 192144
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: By the time S + QKĐ, S + QKHT

  Tạm dịch: Cuối cùng khi Alfonso tốt nghiệp trong học, anh ấy đã học 7 trường khác nhau bởi vì bố mẹ anh ấy thường xuyên chuyển nhà.

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 18: Until you learn to relax more, you.................you ability to speak English.

A. haven’t improved  

B. aren’t improving

C. don’t improve         

D. won’t improve

Câu hỏi : 192145
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: Until S + HTĐ, S + TLĐ

  Tạm dịch: Cho đến khi bạn học cách thả lỏng hơn, bạn sẽ không cải thiện được khả năng nói tiếng Anh.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 19: I borrowed four books on gardening the last time I..............to the library.

A. go                            

B. went                        

C. had gone        

D. have gone

Câu hỏi : 192146
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: The last time + S+ QKĐ

  Tạm dịch: Lần cuối cùng tôi đến thư viện tôi đã mượn 4 quyển sách.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 20: Before I started the car, all of the passengers..........their seat belts.

A. will buckle

B. had buckled

C. buckle 

D. have buckled

Câu hỏi : 192147
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: Before S + QKĐ, S + QKHT

  Tạm dịch: Trước khi tôi khởi động xe, tất cả hành khách đã thắt dây an toàn.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 21: The last time I...............Jane, she...............cotton in the fields.

A. had seen/ was picking     

B. saw/picked

C. had seen/ picked  

D. saw/ was picking

Câu hỏi : 192148
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: The last time + S + QKĐ, S + QKTD ( diễn tả hành động đang xảy ra)

  Tạm dịch: Lần cuối tôi gặp Jane, cô ấy đang hái bông trên cánh đồng.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 22: You don’t need to describe her. I................her several times.

A. had met   

B. have met        

C. met                          

D. meet

Câu hỏi : 192149
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong câu có several times => dùng thì HTHT

  Tạm dịch: Bạn không cần mô tả cô ấy đâu. Tôi đã gặp cô ấy vài lần rồi.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 23: I went to collect my car but it was not ready. When I went to the service station, it................

A. was still servicing

B. was still serviced

C. had been still serviced

D. was still being serviced

Câu hỏi : 192150
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc bị động của thì QKTD: S + was/ were being + Ved/ V3

  Tạm dịch: Tôi đến lấy xe của mình nhưng nó vẫn chưa xong. Khi tôi đến quầy dịch vụ, nó vẫn đang được sửa chữa.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 24: “When............again?” “ When he..................., I will let you know.”

A. he comes/ comes 

B. will he come/ will come

C. he comes/ will come

D. will he come/ comes

Câu hỏi : 192151
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: “ Khi nào anh ấy sẽ đến nữa? “ – “ Khi nào anh ấy đến tôi sẽ cho bạn biết.”

  Cấu trúc: When S + HTĐ, S + TLĐ

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 25: Father promised he............me a bicycle.

A. is buying 

B. will buy 

C. would buy

D. was buying

Câu hỏi : 192152
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Bố tôi đã hứa sẽ mua cho tôi một chiếc xe đạp.

  Câu tường thuật nên lùi thì => dùng would

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 26: The pen I...................I................is on my desk, right under mu nose.

A. think/ lost    

B. thought/ had lost     

C. think/ had lost 

D. thought/ have lost

Câu hỏi : 192153
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Cây bút mà tôi đã nghĩ là đã mất ở trên bàn ngay dưới mũi của tôi.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 27: I don’t think Jim saw me. He...............into space.

A. just stared   

B. was just staring   

C.  has just stared       

D.  had just stared

Câu hỏi : 192154
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Tôi không nghĩ rằng Jim đã nhìn thấy tôi. Anh ấy đang nhìn chằm chằm vào khoảng không.

  =>dùng thì QKTD

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 28: My brother..........while he...............his bicycle and hurt himself.

A.  fell/ was riding      

B. was falling/rode     

C. had fallen/ rode   

D. had fallen/ was riding

Câu hỏi : 192155
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Anh trai tôi ngã trong khi đang cưới xe đạp và tự làm mình bị thương.

  Hành động đang diễn ra dùng thì QKHT, hành động khác xen vào dùng thì QKTD.

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 29: Will you go to the museum tomorrow? - I will if I...................no visitors.

A. have                         

B. will have              

C. shall have 

D. am having

Câu hỏi : 192156
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch:

  - Ngày mai bạn sẽ đến viện bảo tàng chứ?- Mình sẽ đến nếu không có ai đến chơi.

  Câu điều kiện loại 1: If S + HTĐ, S + TLĐ

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 30: My brother ............the Youth League since 1995.

A. joined 

B. has taken part

C. is in

D. has been in

Câu hỏi : 192157
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong câu có Since + mốc thời gian + HTHT

  Tạm dịch: Anh trai tôi đã tham gia Liên đoàn thanh niên từ năm 1995.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 31: She..........her homework form seven to nine last night.

A. did 

B. had done

C. was doing 

D. has been doing

Câu hỏi : 192158
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  From 7:00 – 9:00 last night => dùng thì QKTD

  Tạm dịch: Cô ấy đang làm bài tập về nhà từ 7 đến 9 giờ tối qua.

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 32: Don’t get off the bus until it...............

A. stopped 

B. has stopped 

C. will stop

D.  is stopping

Câu hỏi : 192159
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Đừng xuống xe buýt cho đến khi nó dừng lại.

  Câu ra lệnh until + HTĐ/ HTHT.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 33: The foreign guests...............here for almost a week.

A. have arrived

B. have been 

C. reached 

D. had got

Câu hỏi : 192160
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong câu có for + khoảng thời gian => dùng thì HTHT

  Tạm dịch: Những vị khách nước ngoài đã ở đây gần một tuần rồi.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 34: - “Who...............best in your school?” - “ Lan...............................”

A. is singing/ does 

B. sings/ does

C. sang/was 

D. will sing/ has

Câu hỏi : 192161
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch:

  “ Ai hát hay nhất trong trường của bạn?” – “ Lan hát hay nhất.”Diễn tả sự thật/ sự việc hiển nhiên. =>dùng thì HTĐ

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 35: - What is your daught going to be? - She’ll be a teacher by the time she...................22.

A. had been 

B. will be 

C. is going to be 

D. is

Câu hỏi : 192162
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch:

  - Con gái bạn sẽ làm gì?- Con bé sẽ là giáo viên khi nó 22 tuổi.

  Cấu trúc: By the time + S + HTĐ, S + TLĐ

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 36: I wwonder if he.................the job?

A. takes                        

B. will take      

C. would take          

D. has been

Câu hỏi : 192163
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Tôi tự hỏi anh ấy sẽ nhận công việc đó hay không?

  =>Dùng thì TLĐ

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 37: ...........................a noise just then?

A. Have you heard

B. Were you hearing

C. Did you hear

D. Are you hearing

Câu hỏi : 192164
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “then” là trạng từ được lùi từ “ now” nên dùng thì QKĐ ( được lùi từ HTĐ)

  Tạm dịch: Bạn có nghe tiếng ồn vừa tức thì không?

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 38: We................English this time next Monday.

A. learn                                    

B. will learn   

C. are learning   

D. will be learning

Câu hỏi : 192165
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong câu có “this time next Monday” => dùng thì TLTD

  Tạm dịch: Chúng ta sẽ học tiếng Anh vào giờ này thức 2 tuần tới.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 39: Look that those black clouds! It...........................

A. is going to rain   

B. will rain            

C. would rain      

D. can rain

Câu hỏi : 192166
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Will dùng để diễn tả hành động trong tương lai không có dấu hiệu/ bằng chứng.

  Be going to dùng để diễn tả dự đoán có dấu hiệu ở hiện tại.

  Tạm dịch: Nhìn những đám mây đen kìa! Trời sắp mưa đó.

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 40: Henry...............for 10 years when he finally gave it up.

A. has smoked      

B. has been smoking   

C. had smoked        

D. had been smoking

Câu hỏi : 192167
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: S + QKHTTD + for khoảng thời gian when S + QKĐ

  Tạm dịch: Henry đã hút thuốc được khoảng 10 năm thì cuối cùng đã bỏ nó.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 41: Is it raining? – No, it isn’t but the ground is wet. It......................

A. rained 

B. had rained

C. is rained

D. has been raining

Câu hỏi : 192168
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Trời đang mưa à? Không có đang mưa nhưng mặt đất ướt. Trời vừa mới mưa xong.

  =>diễn tả hành động vừa mới kết thúc và còn dấu hiệu ở hiện tại dùng thì HTHTTD

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 42: The Moon ..............round the Earth.

A. goes

B. is going  

C. will go  

D. went

Câu hỏi : 192169
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất.

  => sự thật hiển nhiên => dùng thì HTĐ

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 43: My father..................for HCMUT from 1995 to 2004.

A. was working

B. has worked 

C. had worked 

D. worked

Câu hỏi : 192170
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ năm 1995 đến 2004 khoảng thời gian trong quá khứ => dùng QKĐ

  Tạm dịch: Bố tôi đã làm việc cho HCMUT từ năm 1995 đến năm 2004.

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 44: I’m sure Bill..................the job. He has lots of experiences.

A. was getting   

B. will get    

C.  had got   

D. will be got

Câu hỏi : 192171
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Tôi chắc chắn rằng Bill sẽ nhận được công việc đó. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm.

  =>dùng thì TLĐ

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 45: I.................... “ Chicken Soup for the Soul” but I haven’t finished it yet.

A. read 

B. am reading 

C.  have been reading 

D. was reading

Câu hỏi : 192172
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Tôi đang đọc “ Chicken Soup for the Soul” nhưng tôi vẫn chưa đọc xong.

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 46: Michael, it is true that..................married next week?

A. get 

B. are getting 

C. got 

D. have got

Câu hỏi : 192173
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Michael, có đúng là tuần tới bạn sẽ kết hôn không?

  =>diễn tả kế hoạch dùng thì HTTD

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 47: Sorry I’m late. – That’s OK. I...................long.

A. don’t wait  

B. am not waiting    

C. haven’t been waited

D. haven’t been waiting

Câu hỏi : 192174
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch:

  -          Xin lỗi mình đến muộn.

  -          Không sao. Mình cũng không đợi lâu lắm.

  Diễn tả hành động xảy ra từ trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại =>dùng thì HTHTTD

  =>chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 48: Hurry! The train..............I don’t want to miss it.

A. comes

B. is coming     

C. will come      

D. had come

Câu hỏi : 192175
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Nhanh lên nào! Tàu hỏa đang đến tôi không muốn lỡ nó.

  =>dùng thì HTTD vì trước đó có câu ra lệnh

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 49: Jane’s eyes are red. She....................

A. cried 

B. is crying 

C. has been crying

D. had cried

Câu hỏi : 192176
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Mắt Jane đỏ hoe. Cô ấy vừa mới khóc xong.

  Diễn tả hành động xảy ra từ trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại =>dùng thì HTHTTD

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 50: My little sister...............”sleeping beauty” several times.

A. watches                   

B.  has been watching 

C. has watched   

D. watched

Câu hỏi : 192177
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong câu có “several times” dùng thì HTHT

  Tạm dịch: Em gái tôi đã xem “ Người đẹp ngủ trong rừng” nhiều lần.

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com