Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word which has ending “-ed” pronounced differently from the other words in each question

Choose the word which has ending “-ed” pronounced differently from the other words in each question

Câu 1:

A. worked

B. stopped

C. forced

D. wanted

Câu hỏi : 191787
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu D phát âm là /ɪd/ còn lại phát âm là /t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. kissed

B. helped

C. talked

D. raised

Câu hỏi : 191788
 • Đáp án : D
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu D phát âm là /d/ còn lại phát âm là /t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3:

A. confused

B. faced

C. cried

D. defined

Câu hỏi : 191789
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu B phát âm là /t/ còn lại phát âm là /d/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4:

A. devoted

B. suggested

C. provided

D. wished

Câu hỏi : 191790
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu D phát âm là  /t/ còn lại phát âm là /ɪd/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5:

A. watched

B. crashed

C. occupied

D. coughed

Câu hỏi : 191791
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu C phát âm là /d/ còn lại phát âm là /t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6:

A. agreed

B. missed

C. liked

D. typed

Câu hỏi : 191792
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu A phát âm là /d/ còn lại phát âm là /t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7:

A. measured

B. pleased

C. distinguished

D. managed

Câu hỏi : 191793
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu C phát âm là /t/ còn lại phát âm là /d/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8:

A. wounded

B. ended

C. wasted

D. risked

Câu hỏi : 191794
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu D phát âm là /t/ còn lại phát âm là /ɪd/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9:

A. imprisoned

B. pointed

C. shouted

D. surrounded

Câu hỏi : 191795
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu A phát âm là /d/ còn lại phát âm là /ɪd/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10:

A. failed

B. reached

C. absorbed

D. solved

Câu hỏi : 191796
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu B phát âm là /t/ còn lại phát âm là /d/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 11:

A. invited

B. attended

C. celebrated

D. displayed

Câu hỏi : 191797
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu D phát âm là /d/ còn lại phát âm là /ɪd/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 12:

A. removed

B. washed

C. hoped

D. missed

Câu hỏi : 191798
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu A phát âm là /d/ còn lại phát âm là /t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 13:

A. looked

B. laughed

C. weighed

D. stepped

Câu hỏi : 191799
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu C phát âm là /d/ còn lại phát âm là /t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 14:

A. parked

B. hoped

C. relaxed

D. wicked

Câu hỏi : 191800
 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu D phát âm là /ɪd/ còn lại phát âm là /t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 15:

A. dogged

B. crooked

C. naked

D. packed

Câu hỏi : 191801
 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu D phát âm là  /t/  còn lại phát âm là/ɪd/ 

  dogged /ˈdɒɡɪd/

  crooked /ˈkrʊkɪd/

  naked /ˈneɪkɪd/

  packed /pækt/ 

   

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 16:

A. believed

B. prepared

C. involved

D. liked

Câu hỏi : 191802
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu D phát âm là /t/ còn lại phát âm là /d/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 17:

A. lifted

B. lasted

C. happened

D. decided

Câu hỏi : 191803
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu C phát âm là /d/ còn lại phát âm là /ɪd/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 18:

A. collected

B. changed

C. formed

D. viewed

Câu hỏi : 191804
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu A phát âm là /ɪd/ còn lại phát âm là /d/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 19:

A. walked

B. entertained

C. switched

D. established

Câu hỏi : 191805
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu B phát âm là /d/ còn lại phát âm là /t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 20:

A. admired

B. looked

C. missed

D. hoped

Câu hỏi : 191806
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "-ed" ở câu A phát âm là /d/ còn lại phát âm là /t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com