Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Find the word which has a different sound in the part underlined

Find the word which has a different sound in the part underlined

Câu 1:

A. beds 

B. clocks 

C. walls 

D. tables

Câu hỏi : 192199
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Phần được gạch chân ở câu B phát âm là /s/ còn lại phát âm là /z/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. cities 

B. watches 

C. dishes 

D. houses

Câu hỏi : 192200
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Phần được gạch chân ở câu A phát âm là /z/ còn lại phát âm là /iz/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3:

A. poster 

B. sofa 

C. own 

D. laptop

Câu hỏi : 192201
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /ɒ/ còn lại phát âm là /əʊ/     

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4:

A. fridge 

B. light 

C. picture 

D. living

Câu hỏi : 192202
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Phần được gạch chân ở câu B phát âm là /ai/ còn lại phát âm là /i/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5:

A. boo

B. loo

C. doo

D. room

Câu hỏi : 192203
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /ɔː/ còn lại phát âm là /ʊ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com