Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn 1,9g hỗn hợp Fe, Mg, Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Khối lương muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

Câu 192736: Hòa tan hoàn toàn 1,9g hỗn hợp Fe, Mg, Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Khối lương muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

A. 7,66g    

B. 7,78g    

C. 8,25g    

D. 7,72g

Câu hỏi : 192736

Phương pháp giải:

Tính toán theo phương trình hóa học

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Tổng quát: 2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

  Từ PT tổng quát => nH2 = nH2SO4 = nSO4 (muối) = 0,06 mol

  => m muối = m KL + mSO4 = 7,66g

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com