Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn ở dạng bột tác dụng với khí oxi thu được là 38,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V lít dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO40,15M.

Giá trị của V là

Câu 192737: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn ở dạng bột tác dụng với khí oxi thu được là 38,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V lít dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO40,15M.


Giá trị của V là

A. 1,750   

B. 1,670             

C. 2,1875      

D. 2,625

Câu hỏi : 192737

Phương pháp giải:

Công thức: nH+ = 2nO trong oxit

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,5V + 0,3V = 0,8V

  nO trong oxit = (38,5 – 27,3) : 16 = 0,7mol

  nH+ = 2nO trong oxit = 1,4 mol = 0,8V => V = 1,75lit

  => Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com