Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word with different main stress from the three others in each question

Choose the word with different main stress from the three others in each question

Câu 1:

A. airport 

B. birthday 

C. duty-free 

D. bookshop

Câu hỏi : 192981
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. guidebook 

B. bad-tempered 

C. breakdown 

D. filmmaker

Câu hỏi : 192982
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3:

A. well-done 

B. tryout                     

C. check-up 

D. dropout

Câu hỏi : 192983
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4:

A. check-in 

B. well-dressed 

C. airsick 

D. breakthrough

Câu hỏi : 192984
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5:

A. homesick       

B. trustworthy           

C. waterproof            

D. snow-white

Câu hỏi : 192985
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu D trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6:

A. indoor 

B. praiseworthy 

C. ill-timed 

D. drugstore

Câu hỏi : 192986
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7:

A. pop-up 

B. well-known

C. short-sighted 

D. good-looking

Câu hỏi : 192987
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8:

A. understand 

B. interpret 

C. underline 

D. overdo

Câu hỏi : 192988
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9:

A. underestimate 

B. introduce 

C. investigate 

D. interrupt

Câu hỏi : 192989
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 2 còn lại trọng âm 3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10:

A. organize 

B. qualify 

C. sympathize 

D. overwork

Câu hỏi : 192990
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu D trọng âm 3 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 11:

A. investment     

B. represent               

C. occasion                

D. exciting

Câu hỏi : 192991
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 3 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 12:

A. recommend   

B. parody                   

C. beautify                 

D. president

Câu hỏi : 192992
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 3 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 13:

A. unhappy         

B. embarrass             

C. interfere                

D. confusing

Câu hỏi : 192993
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 3 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 14:

A. interact                       

B. questionnaire       

C. engineer                

D. technical

Câu hỏi : 192994
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu D trọng âm 1 còn lại trọng âm 3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 15:

A. overcome       

B. distinguish            

C. remember              

D. performance          

Câu hỏi : 192995
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 3 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 16:

A. umbrella        

B. dishwasher           

C. computer               

D. optician

Câu hỏi : 192996
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 17:

A. homemaker 

B. wallpaper 

C. together 

D. honeymoon

Câu hỏi : 192997
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 18:

A. answer                        

B. reply                      

C. offer                       

D. picture

Câu hỏi : 192998
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 19:

A. believe           

B. promise                 

C. travel                     

D. visit 

Câu hỏi : 192999
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 20:

A. finish              

B. open                       

C. copy                       

D. undo

Câu hỏi : 193000
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu D trọng âm 2 còn lại trọng âm 1. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com