Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word with different main stress from the three others in each of the following question 

Choose the word with different main stress from the three others in each of the following question 

Câu 1:

A. report

B. survive

C. children

D. reply

Câu hỏi : 193028
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. lovely

B. factor

C. decide

D. increase

Câu hỏi : 193029
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. inform

B. appeal

C. protest

D. involve

Câu hỏi : 193030
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. leisure

B. distinct

C. unique

D. design

Câu hỏi : 193031
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. exhaust

B. record

C. expect

D. answer

Câu hỏi : 193032
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu D trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. exchange

B. describe

C. question

D. include

Câu hỏi : 193033
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7:

A. extra

B. except

C. advise

D. dessert

Câu hỏi : 193034
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8:

A. compete

B. morning

C. support

D. present

Câu hỏi : 193035
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9:

A. import

B. bottle

C. table

D. visit

Câu hỏi : 193036
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10:

A. disease

B. basket

C. release

D. rebel

Câu hỏi : 193037
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11:

A. portrait

B. require

C. courage

D. purpose

Câu hỏi : 193038
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12:

A. promise

B. review

C. respect

D. avoid

Câu hỏi : 193039
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13:

A. region

B. adapt

C. discuss

D. reserve

Câu hỏi : 193040
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14:

A. conflict

B. passage

C. matter

D. mountain

Câu hỏi : 193041
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15:

A. success

B. remain

C. certain

D. idea

Câu hỏi : 193042
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16:

A. attract

B. danger

C. protect

D. result

Câu hỏi : 193043
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 17:

A. country

B. return

C. profit

D. travel

Câu hỏi : 193044
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 18:

A. migrate

B. central

C. enjoy

D. remove

Câu hỏi : 193045
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 19:

A. ancient

B. decrease

C. product

D. instance

Câu hỏi : 193046
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 20:

A. culture

B. social

C. divide

D. special

Câu hỏi : 193047
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu C trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com