Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the three others

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the three others

Câu 1:

A. rough              

B. sum                        

C. utter                       

D. union

Câu hỏi : 193172
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. rough /rʌf/

  B. sum /sʌm/

  C. utter /ˈʌtə(r)/

  D. union /ˈjuːniən/

  Phần gạch chânở câu D được phát âm là /ju/ còn lại là /ʌ/

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. noon               

B. tool                                    

C. blood                     

D. spoon

Câu hỏi : 193173
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. noon /nuːn/

  B. tool /tuːl/

  C. blood /blʌd/

  D. spoon /spuːn/

  Phần gạch chânở câu C được phát âm là /ʌ/ còn lại là /uː/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. thought

B. tough                     

C. taught                    

D. bought

Câu hỏi : 193174
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. thought /θɔːt/                   

  B. tough /tʌf/            

  C. taught /tɔːt/                      

  D. bought /bɔːt/

  Phần gạch chânở câu B được phát âm là /ʌ/ còn lại là /ɔː/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. pleasure 

B. hea

C. mea

D. feed

Câu hỏi : 193175
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. pleasure /ˈpleʒə(r)/

  B. heat /hiːt/

  C. meat /miːt/

  D. feed /fiːd/

  Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /e/ còn lại phát âm là /i:/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. false

B. laugh 

C. glass 

D. after

Câu hỏi : 193176
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. false /fɔːls/                      

  B. laugh /lɑːf/           

  C. glass /ɡlɑːs/         

  D. after /ˈɑːftə(r)/

  Phần gạch chânở câu A được phát âm là /ɔː/ còn lại là /ɑː/

  => Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. genetics                      

B. generate                

C. kennel                   

D. gentle

Câu hỏi : 193177
 • Đáp án : A
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. genetics /dʒəˈnetɪks/

  B. generate /ˈdʒenəreɪt/

  C. kennel /ˈkenl/

  D. gentle /ˈdʒentl/

  Phần gạch chânở câu A được phát âm là /ə/ còn lại là /e/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7:

A. cleanse                       

B. please                    

C. treat                       

D. retreat

Câu hỏi : 193178
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. cleanse /klenz/                

  B. please /pliːz/                   

  C. treat /triːt/            

  D. retreat /rɪˈtriːt/

  Phần gạch chânở câu A được phát âm là /e/ còn lại là /i:/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8:

A. grammar 

B. damage 

C. mammal 

D. drama

Câu hỏi : 193179
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. grammar /ˈɡræmə(r)/

  B. damage /ˈdæmɪdʒ/                       

  C. mammal /ˈmæml/             

  D. drama /ˈdrɑːmə/

  Phần gạch chânở câu D được phát âm là /ɑː/ còn lại là /æ/

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9:

A. candy 

B. sandy 

C. many 

D. handy

Câu hỏi : 193180
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. candy /ˈkændi/                 

  B. sandy /ˈsændi/                  

  C. many /ˈmeni/                    

  D. handy /ˈhændi/

  Phần gạch chânở câu C được phát âm là /e/ còn lại là /æ/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10:

A. bought                        

B. nought                   

C. plough                   

D. thought

Câu hỏi : 193181
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. bought /bɔːt/

  B. nought /nɔːt/

  C. plough /plaʊ/

  D. thought /θɔːt/

  Phần gạch chânở câu C được phát âm là /aʊ/ còn lại là /ɔː/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11:

A. given              

B. risen                       

C. ridden                    

D. whiten

Câu hỏi : 193182
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. given /ˈɡɪvn/

  B. risen /’rɪzn/ 

  C. ridden /ˈrɪdn/

  D. whiten /ˈwaɪtn/

  Phần gạch chânở câu D được phát âm là /aɪ/ còn lại là /ɪ/

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12:

A. accident         

B. jazz                        

C. stamps                   

D. watch

Câu hỏi : 193183
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. accident /ˈæksɪdənt/

  B. jazz /dʒæz/

  C. stamps /stæmp/

  D. watch /wɒtʃ/

  Phần gạch chânở câu D được phát âm là /ɒ/ còn lại là /æ/

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13:

A. bush 

B. brush 

C. bu

D. cup

Câu hỏi : 193184
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. bush /bʊʃ/

  B. brush /brʌʃ/

  C. bus /bʌs/

  D. cup /kʌp/

  Phần gạch chânở câu A được phát âm là /ʊ/ còn lại là /ʌ/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14:

A. foo

B. loo

C. too

D. good

Câu hỏi : 193185
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. food /fuːd/                       

  B. look /lʊk/             

  C. took /tʊk/             

  D. good /ɡʊd/

  Phần gạch chânở câu A được phát âm là /uː/ còn lại là /ʊ/

  =>Chọn A      

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15:

A. rather              

B. sacrifice                

C. hard                       

D. father

Câu hỏi : 193186
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. rather /ˈrɑːðə(r)/              

  B. sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/                   

  C. hard /hɑːd/                       

  D. father /ˈfɑːðə(r)/

  Phần gạch chânở câu B được phát âm là /æ/ còn lại là /ɑː/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16:

A. evening

B. key                         

C. envelope               

D. secret

Câu hỏi : 193187
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. evening /ˈiːvnɪŋ/

  B. key /kiː/

  C. envelope /ˈenvələʊp/

  D. secret /ˈsiːkrət/

  Phần gạch chânở câu C được phát âm là /e/ còn lại là /iː/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 17:

A. both                

B. bottle                     

C. Scotland                

D. cotton

Câu hỏi : 193188
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. both /bəʊθ/                      

  B. bottle /ˈbɒtl/                     

  C. Scotland /ˈskɒtlənd/                  

  D. cotton /ˈkɒtn/

  Phần gạch chânở câu A được phát âm là /əʊ/ còn lại là /ɒ/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 18:

A. with                

B. library                    

C. willing                   

D. if

Câu hỏi : 193189
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. with /wɪð/            

  B. library /ˈlaɪbrəri/             

  C. willing /ˈwɪlɪŋ/                 

  D. if /ɪf/

  Phần gạch chânở câu B được phát âm là /aɪ/ còn lại là /ɪ/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 19:

A. da

B. pla

C. plane 

D. candle

Câu hỏi : 193190
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. dam /dæm/                       

  B. plan /plæn/                       

  C. plane /pleɪn/                    

  D. candle /ˈkændl/

  Phần gạch chânở câu C được phát âm là /eɪ/ còn lại là /æ/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 20:

A. seat                 

B. heavy

C. reason                    

D. neat

Câu hỏi : 193191
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. seat /siːt/              

  B. heavy /ˈhevi/                    

  C. reason /ˈriːzn/                 

  D. neat /niːt/

  Phần gạch chânở câu B được phát âm là /e/ còn lại là /iː/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com