`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three

Câu 193239:

A. great

B. bread

C. break

D. steak

Câu hỏi : 193239
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  great /ɡreɪt/

  bread /bred/

  break /breɪk/

  steak /steɪk/

  Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /e/ các đáp án còn lại được phát âm là /eɪ/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com