Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

That girl _____ loudly in the party now.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195281: That girl _____ loudly in the party now.

A. cry 

B. cries

C. is crying  

D. are crying

Câu hỏi : 195281
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  “now” là trạng từ chỉ thời gian, là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn.

  Chủ ngữ là That girl – số ít nên to be phải dùng là “is”

  Dịch câu: Cô gái kia hiện tại đang khóc rất lớn trong bữa tiệc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com