Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện phân (với điện cực trơ) 200ml dd CuSO4 nồng độ x M, sau một thời gian thu được dd Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8g so với dd ban đầu. cho 16,8g bột Fe vào Y, sau phản ứng hoàn toàn, thu được 12,4g kim loại. Giá trị của X là:

Câu 195356: Điện phân (với điện cực trơ) 200ml dd CuSO4 nồng độ x M, sau một thời gian thu được dd Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8g so với dd ban đầu. cho 16,8g bột Fe vào Y, sau phản ứng hoàn toàn, thu được 12,4g kim loại. Giá trị của X là:

A. 1,5  

B. 3,25    

C. 2,25    

D. 1,25

Câu hỏi : 195356

Phương pháp giải:

Viết các bán phản ứng xảy ra tại catot và anot.


Đặt số mol e dưới chân các phản ứng, tính toán theo bán phương trình.


Phương pháp tăng giảm khối lượng

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau điện phân dung dịch vẫn còn màu xanh => CuSO4 dư

  Quá trình điện phân :

  Catot : Cu2+ + 2e -> Cu

  (mol)    t     -> 2t    -> t

  Anot : 2H2O -> 4H+  +  O2  +  4e

  (mol)                 2t  

  => mgiảm = mCu + mO2 => t = 0,1 mol

  Khi cho Fe vào dung dịch sau phản ứng thì :

  Fe + Cu2+ -> Fe2+ + Cu

      (0,2x – 0,1) ->    (0,2x – 0,1)

  Fe + 2H+ -> Fe2+ + H2

  0,1

  => mKL trước – mKL sau = mFe pứ - mCu tạo ra

  => 16,8 – 12,4 = 56.(0,2x – 0,1 + 0,1) – 64.(0,2x – 0,1)

  => x = 1,25 M

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com