`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được m gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,784 lít khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 2,7888 lít. Biết thể tích của các khí đều ở đktc. Giá trị của m là

Câu 195357: Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được m gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,784 lít khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 2,7888 lít. Biết thể tích của các khí đều ở đktc. Giá trị của m là

A. 4,788

B. 4,480

C. 1,680

D. 3,920

Câu hỏi : 195357

Phương pháp giải:

Viết các bán phản ứng xảy ra tại catot và anot.


Đặt số mol e dưới chân các phản ứng, tính toán theo bán phương trình.


Bảo toàn electron

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại thời điểm 2t (s), xét hỗn hợp

  BT e: 2n M2+ + 2 n H2 = 4 n O2

  n H2 = 0,1245 – nO2

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  2a + 2b = 0,28\\
  b = 0,0545
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  a = 0,0855\\
  b = 0,0545
  \end{array} \right.\)

  => M MSO4 = 13,68 : 0,0855 = 160 => M + 96 = 160 => M = 64 => M là Cu

  Tại thời điểm t (s) thì n Cu = 2n O2 = 0,07 mol => m Cu = 4,48 gam                         

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Lưu ý