Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là

Câu 195358: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là

A. 0,60.  

B. 1,00.  

C. 0,25.                 

D. 1,20.

Câu hỏi : 195358

Phương pháp giải:

Viết các bán phản ứng xảy ra tại catot và anot.


Đặt số mol e dưới chân các phản ứng, tính toán theo bán phương trình.


Bảo toàn electron

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét quá trình điện phân: 

  Anot (+):  2H2O → 4H+ + O2 + 4e

                                   2x              2x

  Catot(-):  Cu2+ + 2e → Cu

                   x       2x

  Dung dịch X chứa: H+ (2x mol); Cu2+ (0,2-x mol); NO3(0,4 mol). Cho Fe vào ta có   

  Do sau khi cho Fe vào dd sau điện phân thu được kim loại nên tạo Fe2+ và dung dịch còn ion NO3- nên H+ hết.

  3Fe   +   8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

  0,75x ← 2x

  Fe    +      Cu2+ → Fe2+ + Cu

  0,2-x ← 0,2-x

  → nFe pư = 0,75x + (0,2 - x) = 0,2 - 0,25x (mol)

  Ta có: m rắn = mCu + mFe dư

  → 13,5 = 64.(0,2 - x) + [14,4 - 56.(0,2 - 0,25x)] → x = 0,05(mol)

  → t = ne.F/I = 0,05.2.96500/2,68 = 3600s = 1h

  Đáp án B

  Chú ý:

  Fe dư thì sản phẩm chỉ tạo Fe2+

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com