`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Since _______, I have heard nothing from him.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195492: Since _______, I have heard nothing from him.

A. he had left

B. he left   

C. he has left 

D. he was left

Câu hỏi : 195492
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến hiện tại.

  Trong câu này sử dụng dấu hiệu: since + sự kiện trong quá khứ

  Dịch câu: Kể từ khi anh ấy đi, tôi không nghe được tin gì từ anh ấy nữa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com