Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the one word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase.

Choose the one word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase.

Câu 1: It was so relaxing to be ________ old friends.

A. in     

B. between    

C. among    

D. around

Câu hỏi : 204245
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Phân biệt giữa between và among trong ngữ cảnh câu này:

  - "between" được ưa dùng hơn nếu nói về sự khác nhau giữa các mối quan hệ, bất kể có bao nhiều người/vật được đề cập. (trước có quan điểm rằng “between” chỉ dùng với 2 người/vật nhưng theo Oxford thì between có thể dùng khi có nhiều hơn hai đối tượng)

  - Dùng "among" nếu người hoặc vật được nhắc đến mang tính gộp (được xem như một nhóm) hơn là nhắc đến từng người/vật riêng lẻ

  => đáp án là C

  Tạm dịch: Thật thoải mái khi ở bên bạn bè cũ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: She's made friends ________ a little girl who lives next door.

A. to      

B. of   

C. by  

D. with

Câu hỏi : 204246
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  To make friend with sb: kết bạn với ai

  Tạm dịch: Cô ấy đã kết bạn với cô bé hàng xóm bên cạnh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: The children seem to be totally capable ________ working by themselves.

A. on     

B. of

C. in   

D. for

Câu hỏi : 204247
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  To be capable of doing sth: có khả năng, có thể làm gì

  Tạm dịch: Đám trẻ dường như có thể hoàn toàn tự làm việc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Your friendship should be based on ________ trust.

A. basic         

B. fragile     

C. mutual

D. blind

Câu hỏi : 204248
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Mutual trust: tin tưởng lẫn nhau

  Tạm dịch: Tình bạn của bạn nên dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: The company expects ________ from its employees.

A. constancy      

B. quality   

C. interest 

D. loyalty

Câu hỏi : 204249
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Constancy: sự bền lòng, tính kiên trì

  Quality: chất lượng

  Interest: sự hứng thú

  Loyalty: lòng trung thành

  => đáp án D

  Tạm dịch: Công ty hy vọng sự trung thành từ nhân viên của mình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: I've got lots of _______, but only a few are really good friends

A. close friends

B. acquaintances

C. neighbors       

D. partners

Câu hỏi : 204250
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  close friends: bạn thân

  acquaintances: người quen

  neighbors: hàng xóm

  partners: người cộng tác

  => đáp án B

  Tạm dịch: Tôi có rất nhiều người quen, nhưng chỉ một số ít thực sự là bạn tốt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: Friendship is a two-sided ________, it lives by give-and-take.

A. affair            

B. event    

C. aspect 

D. feature

Câu hỏi : 204251
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Affair: thứ, món, mối quan hệ

  Event: sự kiện

  Aspect: khía cạnh

  Feature: yếu tố

  => đáp án A

  Tạm dịch: Tình bạn là một mối quan hệ hai chiều, nó tồn tại bằng cho-và-nhận.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: Unselfishness is the very essence of friendship.

A. romantic part 

B. important part  

C. difficult part

D. interesting part

Câu hỏi : 204252
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Essence: yếu tố cơ bản, quan trọng

  romantic part: phần lãng mạn

  important part: phần quan trọng

  difficult part: phần khó khăn

  interesting part: phần thú vị

  => Essence = important part

  Tạm dịch: Không ích kỷ là yếu tố quan trọng của tình bạn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: They ________ a close friendship at university.

A. created     

B. became   

C. promoted  

D. formed

Câu hỏi : 204253
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Create: tạo ra, chế tạo ra

  Become: trở thành, trở nên

  Promote: thúc đẩy

  Form: hình thành, tạo lập

  => đáp án D

  Tạm dịch: Họ đã lập nên một tình bạn thân thiết ở trường đại học.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: We stayed friends even after we ________ and left home.

A. brought up  

B. turned up    

C. grew up    

D. took up

Câu hỏi : 204254
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Bring up: nuôi (ai) lớn lên

  Turn up = arrive: đến, xuất hiện

  Grow up: lớn lên

  Take up: bắt đầu (làm một cái gì đó)

  => đáp án C

  Tạm dịch: Chúng tôi vẫn là bạn kể cả sau khi đã lớn lên và rời nhà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com