Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

My father isn't interested in tennis and ________.

Choose the one word or phrase that best completes the sentences, or substitutes for the underlined word or phrase.

Câu 204768: My father isn't interested in tennis and ________.

A. my brothers don't either   

B. so aren't my brothers

C. neither do my brothers     

D. neither are my brothers

Câu hỏi : 204768
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Phía trước dùng to be nên ở đây không thể dùng trợ động từ do => đáp án A, C loại

  “so” không dùng cho câu phủ định

  => đáp án D

  Tạm dịch: Bố tôi không thích tennis và các anh tôi cũng thế.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com