`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi tách nước của ancol C4H10O được hỗn hợp 3 anken đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của ancol là

Câu 205400: Khi tách nước của ancol C4H10O được hỗn hợp 3 anken đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của ancol là

A. CH3CH(OH)CH2CH3

B. (CH3)2CHCH2OH. 

C. (CH3)3COH.   

D. CH3CH2CH2CH2OH

Câu hỏi : 205400

Phương pháp giải:

Viết các đồng phân ancol C4H10O và thực hiện phản ứng tách nước.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các ancol có công thức phân tử C4H10O:

  Vậy đồng phân tách nước thu được 3 anken (tính cả đồng phân hình học) là CH3CHOHCH2CH3

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com