Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Cho ba nguyên tử có kí hiệu là 24Mg, 25Mg, 26Mg. Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 206821: Cho ba nguyên tử có kí hiệu là 24Mg, 25Mg, 26Mg. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Ba nguyên tử trên là 3 đồng vị của Mg.

B. Số hạt electron của các nguyên tử lần lượt là: 12, 13, 14.

C. Ba nguyên tử trên đều thuộc nguyên tố Mg.

D. Hạt nhân của mỗi nguyên tử đều có 12 proton.

Câu hỏi : 206821

Phương pháp giải:

Lý thuyết về đồng vị

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A đúng, vì chúng đều thuộc cùng nguyên tố Mg và có số khối khác nhau.

  B sai, các nguyên tử trên đều có số hạt e là 12.

  C đúng.

  D đúng, vì p = e = Z = 12.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com