Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Trong tự nhiên nitơ có hai đồng vị là \({}_7^{14}N\) và \({}_7^{15}N\) trong đó \({}_7^{14}N\) chiếm 99,63% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

Câu 206822: Trong tự nhiên nitơ có hai đồng vị là \({}_7^{14}N\) và \({}_7^{15}N\) trong đó \({}_7^{14}N\) chiếm 99,63% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

A. 14,7.

B. 14,4.

C. 14,0.

D. 13,7.

Câu hỏi : 206822

Phương pháp giải:

Công thức tính NTK trung bình:


\(\overline M = \dfrac{{{x_1}.{A_1} + ... + {x_n}{A_n}}}{{100}}\) với x1, …, xn là phần trăm số nguyên tử của các đồng vị có số khối A1, …, An

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nguyên tử khối trung bình của N: \(\overline M  = \dfrac{{99,63.14 + \left( {100 - 99,63} \right).15}}{{100}} = 14,0037\)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com