Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Giá trị pH của dung dịch có [H+] = 5.10–4 là:     

Câu 206897: Giá trị pH của dung dịch có [H+] = 5.10–4 là:     

A. 3,30.

B. 3,03.

C. 4,0.

D. 3,40.

Câu hỏi : 206897

Phương pháp giải:

pH = -log[H+]

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  pH = -log[H+] = -log(5.10–4) = 3,30

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com