Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Phương trình ion rút gọn của phản ứng giữa 2 dung dịch KCl và AgNO3 là:

Câu 206896: Phương trình ion rút gọn của phản ứng giữa 2 dung dịch KCl và AgNO3 là:

A. KCl + Ag+ → K++ AgCl.

B. Cl+ Ag+ → AgCl.

C. Cl-  + AgNO3 → AgCl + NO.

D. K+ +   AgNO3 → KNO3 + Ag+.

Câu hỏi : 206896

Phương pháp giải:

Cách chuyển đổi các phương trình phân tử sang phương trình ion rút gọn:


+ Chuyển tất cả các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion, các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử thu được phương trình ion đầy đủ.


+ Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng ta được phương trình ion rút gọn.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình phân tử: KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl↓

  Phương trình ion đầy đủ: K+ + Cl- + Ag+ + NO3- → K+ + NO3- + AgCl↓

  Phương trình ion rút gọn: Cl- + Ag+ → AgCl↓

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com