Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Câu 1:

A. candle

B. cake

C. decorate

D. celebration

Câu hỏi : 208800
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. candle/'kændl/

  B. cake/keik/

  C. decorate/'dekəreit/

  D. celebration/seli'breiʃn/

  Âm “a” trong từ “candle” phát âm là /æ/ trong các từ còn lại là /ei/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. hour

B. honest

C. vehicle

D. happy

Câu hỏi : 208801
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. hour/'auə/

  B. honest/'ɔnist/

  C. vehicle/'vi:ikl/

  D. happy/'hæpi/

  Âm “h” trong từ “happy” phát âm là /h/ trong các từ còn lại là âm câm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com