Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others. 

Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others. 

Câu 1:

A. celebrating

B. anniversary

C. marriage

D. gathering

Câu hỏi : 208803
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. celebrating/'selibretid/

  B. anniversary/æni'və:səri/

  C. marriage /'mæridʤ/

  D. gathering/'gæðəriɳ/

  Trọng âm của từ “anniversary” rơi vào âm tiết thứ ba, những từ còn lại là âm thứ nhất.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. refreshment

B. horrible

C. exciting

D. intention

Câu hỏi : 208804
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. refreshment/ri'freʃmənt/     

  B. horrible/'hɔrəbl/

  C. exciting /ik'saitiɳ/               

  D. intention/in'tenʃn/

  Trọng âm của từ “horrible” rơi vào âm tiết đầu tiên, những từ còn lại là âm thứ hai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com