Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Find the word which has a different sound in the part underlined

Find the word which has a different sound in the part underlined

Câu 1:

A. fun          

B. student     

C. hungry      

D. sun

Câu hỏi : 209390
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Phần gạch chân của câu B được phát âm là /ju:/ còn lại là /ʌ/

  fun /fʌn/

  student /'stju:dənt/

  hungry /'hʌηgri/

  sun /sʌn/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. nice         

B. bicycle  

C. ride  

D. live

Câu hỏi : 209391
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Phần gạch chân của câu D được phát âm là /i/ còn lại là /ai/

   

   nice /nais/

  bicycle /'baisikl/

  ride /raid/

  live /liv/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. farm      

B. after       

C. walk    

D. class

Câu hỏi : 209392
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Phần gạch chân của câu C được phát âm là /ɔ:/ còn lại /ɑ:/

   

  farm /fɑ:m/

  after /'ɑ:ftə[r]/

  walk /wɔ:k/

  class /klɑ:s/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. meat              

B. reading

C. bread     

D. seat

Câu hỏi : 209393
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Phần gạch chân ở câu C được phát âm là /e/ còn lại là /i:/

  meat /mi:t/

  reading /'ri:diŋ/

  bread /bred/

  seat /si:t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. photo       

B. going    

C. brother    

D. home

Câu hỏi : 209394
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Phần gạch chân câu C được phát âm là /ʌ/ còn lại là /əʊ/

   

  photo /'fəʊtəʊ/

  going /'gəʊiη/

  brother /'brʌðə[r]/

  home /həʊm/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com