Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Có các mẫu chất rắn riêng biệt: Ba, Mg, Fe, Al, ZnO, MgO, Al2O3, CuO, Ag, Zn. Chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng có thể nhận biết tối đa bao nhiêu chất trong số các chất trên?

                                                 

Câu 209651: Có các mẫu chất rắn riêng biệt: Ba, Mg, Fe, Al, ZnO, MgO, Al2O3, CuO, Ag, Zn. Chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng có thể nhận biết tối đa bao nhiêu chất trong số các chất trên?


                                                 

A.  8 chất

B. 6 chất  

C. 7 chất                     

D. 10 chất

Câu hỏi : 209651
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dùng dung dịch H2SO4 loãng làm thuốc thử. Nhận ra:

  - Ag : không tan

  - ZnO, MgO, Al2O3 : tan tạo dung dịch không màu (nhóm I)

  ZnO   +   H2SO4    →    ZnSO4   +  H2O

  MgO  +  H2SO4    →    MgSO4  +  H2O

  Al2O3  +  3H2SO4   →   Al2(SO4)3   +  3 H2O

  - CuO : Tan tạo dung dịch màu xanh

  CuO  +  H2SO4   →   CuSO4  +  H2O

  - Ba : Tan và có kết tủa trắng xuất hiện

  Ba  +  H2SO4   →   BaSO4   +  H2

  - Mg, Fe, Al, Zn : Tan và có bọt khí thoát ra (nhóm II)

  Mg  +  H2SO4    →   MgSO4   +  H2

  Fe  +  H2SO4    →   FeSO4   +  H2

  2Al  +  3H2SO4    →    Al2(SO4)3   +  3H2

  Zn  +  H2SO   →   ZnSO4  +  H2

  Cho Ba tới dư vào dung dịch  H2SO4 thì khi H2SO4 phản ứng hết, Ba phản ứng tiếp với nước.

  Ba  +  2H2O    →    Ba(OH)2   +  H2

  Lọc kết tủa thu được nước lọc và dung dịch Ba(OH)2 dùng làm thuốc thử đối với các dung dịch nhóm II . Nhận ra:

  - Dung dịch MgSO4 : vì có kết tủa trắng xuất hiện, không tan trong Ba(OH)2 dư  => kim loại ban đầu là Mg

  MgSO4   +  Ba(OH)2    →   Mg(OH)2   +  BaSO4

  - Dung dịch FeSO4: kết tủa trắng xanh xuất hiện và hóa nâu một phần trong không khí  => kim loại ban đầu là Fe

  FeSO4   +  Ba(OH)2   →    Fe(OH)2 ↓ trắng xanh   +  BaSO↓ trắng

  4Fe(OH)2  +  O2  +  2H2O   →    4Fe(OH)3 ↓ Nâu đỏ

  - Dung dịch ZnSO4: Kết tủa trắng xuất hiện và tan một phần trong Ba(OH)2 dư  => kim loại ban đầu là Zn

  ZnSO4  +  Ba(OH)2   → Zn(OH)2   +  BaSO4

  Zn(OH)2  +  Ba(OH)2   →  Ba[Zn(OH)4]

  - Dung dịch Al2(SO4)3: kết tủa trắng keo  + kết tủa trắng xuất hiện và tan một phần trong Ba(OH)2 dư   =>  kim loại ban đầu là Al

  Al2(SO4)3  +  3Ba(OH)2   →  Al(OH)3    +  3BaSO4

  2Al(OH)3    +  Ba(OH)2   →  Ba[Al(OH)4]2

  Nhóm I : làm tương tự

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com